Historik

I slutet av 2005...

Yield startade sin verksamhet i slutet av år 2005. Bolaget hade sitt ursprung i det börsnoterade bolaget Gexco. När Gexco bytte inriktning och huvudägare tilldelades Gexcos aktieägare vederlagsfritt aktier i dotterbolaget Yield. Ett mindre kapital tillfördes via en företrädesemission. Affärsidén i Yield var att bistå med tjänster och kapital till bolag som önskade bli publika och listade.

De följande åren genomfördes en rad affärer som sammantaget innebar en kraftig, positiv värdeutveckling för Yields aktieägare. Dels genom att värdet på aktien utvecklades synnerligen gynnsamt sedan den initiala emissionen, dels genom att Yields aktieägare vederlagsfritt tilldelades aktier i andra bolag, dels erbjöds att på attraktiva villkor teckna aktier med företräde i andra bolag. Under samma period grundade och utvecklade Yield och dess nyckelpersoner andra bolag inom råvaru¬sektorn. Sålunda kunde Yields aktieägare ta del av en kraftig värdeutveckling i bolag som Capital Oil och Archelon.

Under 2007 inleddes ett arbete med att öka Yields möjligheter att skapa en portfölj av bolag med syfte att erbjuda dessa till Yields aktieägare inför publik listning. Därutöver fanns ett behov av att fördela Yields personella resurser på dels råvarusektorn och dels på finansiella tjänster.

I början av 2008...

I början av 2008 fick Yield möjlighet till en optimal lösning för såväl bolaget som dess aktieägare. Innehaven i Capital Oil och Archelon delades ut till Yields samtliga aktieägare. Samtidigt förvärvades portföljbolaget SFM (Scandinavian Financial Management). Affären innebar att Yield fick tillgång till nytt kapital, ny management, nya huvudägare, nya portföljbolag, nykomponerad styrelse. De nya huvudägarna, styrelseledamöterna och den nya ledningen tillförde omfattande kompetens och erfarenhet till Yield.

Under 2010...

Under slutet av 2010 beslutade styrelsen, med stöd av det värde som byggts upp i portföljbolaget Isofol AB, att Yield i framtiden skall fokusera sin verksamhet på finansiering och utveckling av bolag inom läkemedel och medicinteknik.

Sålunda står Yield idag väl rustat att även framledes med ett värdeskapande läkemedelsfokus, kreativt affärsmannaskap, och stundom på ett innovativt sätt skapa betydande mervärden för sina aktieägare.